Welkom

De praktijk Ternat is een groepspraktijk voor mama-kind en relaxatie.

Een plek waar toekomstige mama’s, kersverse mama’s, papa’s en pasgeboren baby’s, peuters, kleuters, tieners en volwassenen met stress gerelateerde klachten met al hun vragen terecht kunnen.

In de praktijk kan u terecht voor kinesitherapie, logopedie, zwangerschapsbegeleiding, relaxatietherapie en een heel aanbod aan groepslessen voor zowel kinderen als volwassenen.

Stap voor stap, op ieders eigen tempo en hun eigen manier!

Volg onze facebookpagina "De Praktijk Ternat" om op de hoogte te blijven van de groepslessen en workshops.

Volg ook onze facebookpagina *Mama beweegt* voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.

Kinesitherapie voor kinderen

Ga naar Kinesitherapie voor volwassenen

1. Motorisch onderzoek ︱ 2. Therapie

1. Motorisch onderzoek

Afhankelijk van de leeftijd, de hulpvraag en de persoonlijkheid van het kind kan een motorisch onderzoek afgenomen worden. 
Bij een ontwikkelingsonderzoek worden de motorische mijlpalen van de baby geobserveerd. Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Naast de kwantiteit wordt de kwaliteit van bewegen in rekening gebracht.

Aan de hand van het psychomotorisch onderzoek wordt er nagegaan hoe de motorische ontwikkeling van het kind verloopt in relatie tot de cognitie, de sociale aspecten en de emotionele component. Zowel grofmotorische, fijnmotorische en visueel-ruimtelijke vaardigheden als werkhouding, aandacht en concentratie worden geëvalueerd om het psychomotorisch functioneren van het kind in kaart te brengen.
Het is echter niet zo dat elk kind dat onderzocht wordt ook effectief start met therapie. U kan in de praktijk ook terecht voor enkel een motorisch onderzoek en/of advies.

Volgende aspecten kunnen in kaart gebracht worden a.d.h.v een (psycho)motorisch onderzoek:

Motorische ontwikkling van baby’s ︱ grove motoriek ︱ fijne motoriek ︱ grafomotoriek ︱ schrijfmotoriek ︱ visueel ruimtelijk inzicht ︱ visuomotoriek ︱ lichaamsschema ︱ lateralisatie ︱ werkhouding ︱ aandacht en concentratie ︱faalangst ︱ planning en organisatie


2. Therapie

Ontwikkelingsstimulatie︱ Bobath therapie ︱ Psychomotorische therapie ︱ Respiratoire kinesitherapie ︱ Relaxatietherapie ︱Begeleiding van kinderen met overgewicht ︱ Studiebegeleiding

Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Als bewegen bij baby’s en peuters niet zomaar vanzelf gaat hebben kinderen af en toe een duwtje in de rug nodig.

Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling zoals rollen, kruipen, zitten, staan en stappen. Het kind wordt tijdens de therapie gestimuleerd via het bobath-concept om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er worden aan de ouders advies en tips meegegeven op vlak van houdingen, hantering en spel om thuis te oefenen.

Indicaties voor ontwikkelingsstimulatie:

Voorkeurshouding︱Torticolli ︱ Motorische achterstand ︱ Billenschuivers ︱ Baby’s met orthopedische problemen (klompvoeten, heupdysplasie, plagiocephalie, ...)︱Premature baby’s︱Gebrek aan bewegingsdrang ︱ Plexus brachialisletsel︱…

Bobath therapie

Bobath-therapie is toepasbaar voor kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Bepaalde kinderen vertonen een vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet licht en voorbijgaand van aard, waarbij het kind moeilijkheden ondervindt in zijn/haar motorische ontwikkeling: niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komen, poepschuiven,...

Via Bobath therapie kunnen ook kinderen met neurologische problemen begeleid worden. Hierbij ligt de oorzaak op het niveau van het centraal zenuwstelsel  en dit uit zich in de motorische ontwikkeling. Als therapeut streeft men ernaar de tonus(spierspanning) te normaliseren om “normale” bewegingspatronen uit te lokken . Eén van de basisprincipes van Bobath therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is. De therapie heeft evenzeer tot doel de orthopedische problemen zoals contracturen te voorkomen en het opvolgen van aangepaste hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen.

Ouders die meer informatie wensen, kunnen dit vinden op de website van de Bobath vereniging.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor Bobath-therapie:

Ontwikkelingsachterstand ︱ Voorkeurshouding bij een baby ︱ Cerebrale parese (CP) of hersenverlammingSpierziektesSpina bifidaSyndromale aandoeningen Genetische aandoeningen︱ Scoliose ︱…

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel .Psychomotoriek slaat niet enkel op ‘het kind beweegt’, maar ook ‘het kind beweegt doelgericht’ en ‘ het kind beweegt doelgericht in interactie met zijn omgeving en zijn innerlijke belevingswereld’.

Binnen het gearceerde gebied bevindt zich het werkveld van de psychomotorisch therapeut. Niet zuiver cognitief(verstandelijk), niet zuiver sociaal-emotioneel, maar juist de samenwerking tussen de cognitieve en sociaal-emitionele aspecten en de motorische ontwikkeling van een kind. Met andere woorden: de relatie tussen het denken en het doen. Psychomotorische therapie heeft een positief effect op het welbevinden van het kind. Het kind ervaart plezier en succeservaring in bewegen.


Schematisch overzicht van de persoonlijkheidsontwikkeling, psychomotoriek

Werkdomeinen binnen psychomotorische therapie:

 • Grove motoriek: evenwicht, coördinatie, balvaardigheden, sporten, fietsen
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, prikken, rijgen, schroeven draaien, veter strikken
 • Grafomotoriek en schrijfmotoriek ( pengreep, schrijfhouding, schrijftempo)
 • Lateraliteit (ontwikkelen handvoorkeur, bewegingsrichtingen als links, rechts)
 • Rekenvaardigheden
 • Visuele waarneming en visuomotoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie (begrippen als onder, op, links, rechts,voor, achter...)
 • Lichaamsbesef
 • Schoolrijpheid, werkhouding, concentratie en volgehouden aandacht
 • Relaxatie
 • Kinderen met gedragsmoeilijkheden (werkhouding, faalangst)
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand, ADHD, ADD, ASS, DCD

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als doel het vrijmaken van de luchtwegen en longen van het kind door middel van verscheidene technieken. De technieken zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het evacueren van de slijmen om de luchtwegen vrij te maken.

Ademhalingstechnieken met PEP, flutter en anderen worden aangeleerd ter ondersteuning. Ook aerosoltherapie en neusspoelingen kunnen aan bod komen.

Indicaties voor ademhalingstherapie:

Bronchitis ︱ Bronchiolitis ︱ Longontsteking ︱ Hyperreactieve luchtwegen ︱ RSV ︱ Mucovisodose ︱ Primaire ciliarie dyskinesie ︱ Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren ︱ Mucoviscidose ︱ Bronchiëctasieën ︱

Relaxatietherapie

We beleven op een speelse manier allerlei yogahoudingen, concentratie-, ademhalings-, zintuig- , massage- en ontspanningsspelletjes. Hierdoor worden we ons bewuster van ons lichaam en nemen we het verschil waar tussen spanning en ontspanning.

Begeleiding van kinderen met overgewicht

Overgewicht bij kinderen kan op latere leeftijd zeer nefaste gevolgen hebben. Kinderen die reeds overgewicht hebben op 5-6 jarige leeftijd lopen een hoger risico om op volwassen leeftijd ook overgewicht te hebben. Daarom is het belangrijk om het probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Er wordt een individuele begeleiding aangeboden en er worden ook tips meegegeven aan de ouders/kinderen hoe ze bewegen kunnen implementeren in dagelijkse activiteiten. Alles wordt op een speelse manier gebracht waarbij zowel het welbevinden van het kind als het positief zelfbeeld centraal staan.

Studiebegeleiding

Uit ervaring merk ik dat leerlingen niet (goed) weten hoe ze moeten studeren, er te veel afleidingen zijn tijdens het studeren, niet georganiseerd geraken, enorm onzeker zijn tijdens spreekoefeningen, last hebben van examenstress .... maar …

• Hoe kan je een presentatie geven als je je ademhaling niet onder controle hebt?

• Hoe kan je een goed examen afleggen als je stress hebt?

• Hoe kan je je (leren) concentreren?

• Hoe kan je inslapen of doorslapen in stressvolle periodes?

Meer info verkrijgbaar: karen@depraktijkternat.be

Kinesitherapie en logopedie voor kinderen

Voor wie de algemene ontwikkeling niet zomaar vanzelf gaat

Kinesitherapie voor volwassenen

Therapie

Therapie

BPPV

Benigne paroxismale positievertigo (BPPV) betekent letterlijk ‘goedaardige, in aanvallen optredende, houdingsgebonden duizeligheid’.

Een patiënt met BPPV klaagt van korte (ongeveer maximaal 30 seconden durende) aanvallen van draaiduizeligheid (vertigo), eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (zoals bijvoorbeeld draaien naar andere zijde in bed, bukken om iets op te rapen, gaan neerliggen of opstaan uit bed).

De draaiduizeligheidklachten worden veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan in ons binnenoor, met name de aanwezigheid van gehoorsteentjes of ‘oorkristallen’ die niet op hun juiste plaats zitten. Door het uitvoeren van bepaalde manoeuvres door de kinesitherapeut worden de oorkristallen terug op zijn plaats gebracht en functioneert het evenwichtsorgaan weer als tevoren.

bbpv: Benigne paroxismale positievertigo

Evenwichtsrevalidatie

Afhankelijk van de gestelde diagnose door de arts is er meestal een specifieke behandeling voor elk evenwichtsprobleem.

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door een evenwichtsdysfunctie. Primair bestaan deze symptomen uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden met als gevolg afname van hun activiteiten niveau. Vestibulaire revalidatie heeft de volgende doelstellingen:

 • vermindering van duizeligheids- en visusproblemen
 • verbetering van evenwichtsstoornissen
 • verminderen van angst
 • verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven

Vestibulaire kinesitherapie doet beroep op de drie grote sensoriële systemen die een rol spelen in het behoud van het evenwicht: het visueel systeem, de proprioceptie en het vestibulair systeem. Het principe is als volgt: wanneer één van deze drie systemen uitvalt of dysfunctioneert, moeten de twee andere systemen extra inspanningen leveren om de stabiliteit van het individu te handhaven. Zo gaat een patiënt met een uitval van een evenwichtsorgaan, meer aandacht moeten schenken aan de visuele informatie evenals aan de informatie die hij uit zijn gewrichten en spieren haalt. Opdat de hersenen die extra inspanning zouden doen, moeten ze daartoe aangespoord worden: beweging is uitermate belangrijk om adequaat te kunnen recupereren! Hoe vaker men oefent, hoe beter!

Zo verloopt het dan ook tijdens de vestibulaire kinesitherapie: men gaat de 3 sensoriële systemen "uitdagen" om de centrale compensatie te optimaliseren. Hierbij maakt men gebruik van oneffen oppervlakten en brede vs versa smalle steunbasis om de proprioceptie te belasten. Om het visueel systeem uit te schakelen, plaatst men de patiënt soms in een donkere of duistere kamer. Specifieke oogoefeningen worden geoefend om de blikstabilisatie te trainen.

Aan de hand van vestibulaire training wint de patiënt aan stabiliteit en zelfzekerheid, duizelt hij minder in zijn hoofd en wordt hij stilletjes aan zelfstandiger en mobieler.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor vestibulaire therapie:
Uni- of bilateraal hypofunctie van het evenwichtsorgaan ︱ Ziekte van Ménière ︱ Post-operatieve ingreep aan het evenwichtsorgaan of in de hersenen

Kinesitherapie bij gehoorsproblemen en tinnitus

Bij aanmelding wordt u vermoedelijk doorverwezen door uw huisarts of Neus Keel Oor dokter. Vaak is er bij tinnitius (oorsuizen) geen onderliggende medische oorzaak vast te stellen. Oorsuizen gaat vaak gepaard met geassocieerde problemen als nekklachten, stress gerelateerde klachten ( verhoogde spierspanning, oppervlakkige ademhaling, ...) en hoofdpijn welke een negatieve invloed kunnen hebben op oorsuizen. Stress versterkt de spierspannig, wat de stress opnieuw verhoogt. Hierdoor blijft de verhoogde spierspanning onderhouden. Dit is dus een vicieuze cirkel dewelke doorbroken dient te worden.

Een gehoorprobleem kan heel wat spanning teweegbrengen. Een unilateraal gehoorprobleem (aan één zijde) zorgt vaak voor een asymmetrische luisterhouding dewelke aanleiding kan geven tot nekklachten. Verder vraagt communicatie erg veel inspanning waardoor dit als zeer vermoeiend ervaren kan worden. Een gehoorprobleem wordt voornamelijk in sociale situaties (groepsverband) bemoeilijkt waardoor dit een negatieve rol kan spelen in de omgevingssituatie van de patiënt. Dit kan een negatief effect hebben op de patiënt zijn welbevinden.

Relaxatietherapie

Het ervaren van stress en de aanwezigheid van een emotionele dysbalans kan vele oorzaken hebben. Lichamelijk kan zich dat uiten op verschillende manieren: oppervlakkige ademhaling, hyperventilatie, zich niet kunnen ontspannen, gespannen schouder-nek spieren, verminderd activiteitsniveau, ‘stressbal’ in de maag, in- of doorslaapmoeilijkheden, verminderde concentratie en verminderd prestatielevel op het werk.

Relaxatietherapie bestaat uit verminderen van de spanning in de schouder-nek spieren, het vergroten van het lichaamsbewustzijn, het aanleren van een goede buikademhaling, aanleren van algemene ontspannings -en relaxatietechnieken, stressmanagement en tips naar slaaphygiëne.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor deze therapie:
Emotionele dysbalans ︱ Depressie ︱ Stress gerelateerde klachten ︱ Gespannen schouder-nek spieren ︱ Hoofdpijn ︱ Gehoorproblemen ︱ Tinnitus (oorsuizen) ︱ Angst- en paniekaanvallen ︱ Hyperventilatie ︱ Slaapmoeilijkheden

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als doel het vrijmaken van de luchtwegen en longen van de volwassene door middel van verscheidene technieken. De technieken zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het evacueren van de slijmen om de luchtwegen vrij te maken.

Ademhalingstechnieken met PEP, flutter en anderen worden aangeleerd ter ondersteuning. Ook aerosoltherapie en neusspoelingen kunnen aan bod komen.

Indicaties voor ademhalingstherapie:

Bronchitis ︱ Bronchiolitis ︱ Longontsteking ︱ Hyperreactieve luchtwegen ︱ RSV ︱ Mucovisodose ︱ Primaire ciliarie dyskinesie ︱ Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren ︱ Mucoviscidose ︱ Bronchiëctasieën ︱

Neurologische revalidatie

De therapie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De behandelingen gebeuren in samenwerking met onze ergotherapeuten.

Indicaties:

Parkinson ︱ CVA

Perinatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie kan gevolgd worden bij klachten als bekkeninstabiliteit, bekkenbodemproblemen en lage rugklachten. Hiernaast kan u bij ons team 'Mama beweegt' terecht voor voorbereiding op de arbeid en bevalling. Bekijk ons aanbod 'zwangerschapsbegeleiding' bij disciplines.

Vanaf 6 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale kinesitherapie. De zwangerschap heeft een grote invloed op het lichaam, het beïnvloedt onder meer de houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht en beweeglijkheid. We besteden tijdens deze sessies aandacht aan versterking van de buikspieren, reëducatie van de bekkenbodemspieren, verbeteren van lichaamshouding en bekkenstabiliteit.

Volg onze facebookpagina *Mama beweegt* voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.

Logopedie

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Dankzij een goede communicatie en taalbeheersing is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en leerstoornissen. Als logopedist onderzoek en behandelen we stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name articulatie, spraak en taal bij kinderen. Daarnaast richt ik mij ook tot kinderen waarvan de schoolse prestaties beneden de verwachtingen zijn zoals bij problemen met leervoorwaarden alsook lees-, schrijf- en rekenstoornissen.

De opstart van de logopedische begeleiding gebeurt aan de hand van een voorafgaand verkennend gesprek en een onderzoek. Op die manier wordt een behandelplan opgesteld en wordt er bepaald aan welke frequentie de sessies zullen plaatsvinden.

De doelgroep waar we ons vooral op richten zijn kleuters en kinderen. U kan bij ons terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van:

 • taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, …)
 • articulatie (lispelen, foutieve uitspraak van klanken,…)
 • fonologische spraakstoornissen (Hodson en Paden methode, Metaphon,…)
 • vloeiendheidsstoornissen (stotteren)
 • leerstoornissen (lezen – dyslexie; spelling – dysorthografie en rekenen – dyscalculie)

Bereikbaarheid kinderlogopediste: Noémie berger, Noemie@depraktijkternat.be of 0497/73.33.78

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep en is bedoeld voor iedereen die zijn dagelijkse activiteiten (bv. zich wassen, eten, jas dichtknopen, ...) niet meer naar wens kan uitvoeren. Dit kan komen door een hersenbloeding, een neurologisch probleem, een spierziekte, een trauma, een operatie, een overbelasting of een handicap. 

Binnen De praktijk Ternat richten ergotherapeuten Nathalie en Laurien zich op kinderen, volwassenen en ouderen. Ze bekijken samen met de cliënt welke mogelijkheden er nog zijn aan de hand van een intakegesprek om vervolgens een behandelplan op te starten. Er kan gewerkt worden op volgende gebieden:

 • dagdagelijkse activiteiten
 • huishoudelijke activiteiten
 • verzorgen van (klein)kinderen
 • arm en handfunctie
 • verplaatsen binnenshuis
 • verplaatsen buitenshuis
 • zinvolle dagindeling en vrije tijd
 • denken en geheugen
 • advies en oefenen van hulpmiddelen
 • info en advies mantelzorger(s)

Op vraag van de arts kunnen ergotherapeuten Nathalie en Laurien tevens woningaanpassingen adviseren. De veiligheid in en rond de woning wordt dan bekeken, problemen worden gedetecteerd waarna er aanpassingen en hulpmiddelen kunnen worden geadviseerd. 

Nathalie biedt eveneens ondersteuning aan personen met dementie en hun mantelzorger. Ze werkt via het EDOMAH model, een evidence-based ergotherapieprogramma voor observatie en behandeling van personen met lichte tot matige dementie. Bij personen met een vergevorderd stadium van dementie ligt haar nadruk op het bijstaan van de mantelzorger. Alsook het bieden van comfort, veiligheid en zorg.

Bereikbaarheid ergotherapeuten:

Nathalie Verlinden, nathalie-ergo@depraktijkternat.be of  0498/31.94.59

Laurien Decamps, laurien-ergo@depraktijkternat.be of  0494/45.00.59

Zwangerschapsbegeleiding

Mama beweegt

Proficiat!

Mama beweegt brengt de expertise samen van Maud Van Den Abbeele (zwangerschapsyogadocente), Karen De Marie (kinder- en prenataal kinesitherapeute bij De Praktijk Ternat) en Anke Verhulst (hypnobirthing docente en doula bij Anke Verhulst - Positieve geboorte en ontspannen babytijd). #zwangerschapsbeweging meets #zwangerschapsrelaxatie. Een goede mix van bewegen en ontspannen specifiek voor zwangere vrouwen. Beweging en relaxatie staan centraal. We verlichten zwangerschapskwaaltjes en oefenen ademhalingstechnieken en houdingen ter voorbereding op en ondersteuning van een natuurlijke bevalling.

Mama beweegt OVERDAG

Lessenreeks van 10 lessen op donderdagochtend van 9u30 tot 11u: 25 april, 2-9-16-23-30 mei, 6-13-20-27 juni

Inschrijven voor de reeks: 150€.

Mama beweegt S'AVONDS

Lessenreeks van 10 lessen op donderdagavond van 20u tem 21u30u: 25 april, 2-9-16-23-30 mei, 6-13-20-27 juni

Inschrijven voor de reeks: 150€.

Partners zijn de twee laatste lessen welkom.

Mail naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

Volg ook onze facebookpagina Mama beweegt voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.


Mama beweegt met baby

Proficiat!

#postnataleyoga meets #relaxatie meets #funmetjebaby

Lessenreeks met in totaal 5 sessies, 1e sessie individueel +- 1u bij kine (apart te betalen)

4 sessies in groep van 1u15 – baby welkom

Zwangerschap, baren en moeder worden, zijn heel intense ervaringen. Jouw lichaam heeft zeer hard gewerkt en heeft nu tijd nodig om te herstellen. Je herstel verloopt deels vanzelf, deels met gerichte oefeningen. In de lessenreeks Mama beweegt met baby doen we oefeningen om dit spontaan herstel te ondersteunen en te optimaliseren, zodat je lichaam opnieuw sterker wordt en klachten (bv. ongecontroleerd urineverlies, rugklachten, diastase,…) kunnen voorkomen of verholpen worden.

De eerste sessie, waarvoor ongeveer een uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele klachten of aandachtspunten. Indien nodig wordt er eerst een individueel behandelplan opgesteld.

De volgende vier sessies gaan door in groepjes van maximaal zes mama’s (met baby(‘s)).

Tijdens de reeks Mama beweegt met baby neem je tijd voor jezelf om te herstellen, jezelf te voeden en de ervaringen te integreren. Via aangepaste oefeningen bouwen we kracht en energie op. Je lichaam wordt sterker en je ervaart meer stabiliteit. Verder wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen zodat jij en je baby lichamelijk en emotioneel in balans kunnen komen. De focus ligt op postpartum herstel voor de mama.Het leuke aan deze lessen is dat je baby’tje mee welkom is. Daarom duren deze lessen telkens ongeveer 1u15. Op deze manier bouwen we voldoende ruimte in voor de oefeningen in combinatie met het eventueel voeden of verschonen van je baby!

Je kunt meedoen vanaf 6 weken na de bevalling en in het geval van een keizersnede bedraagt die termijn 8 weken. Je doet aan mama beweegt met baby totdat je baby kan kruipen.

Prijs: individuele sessie bij kine (44,52 euro/ 60 min)*– apart te betalen + 60 euro voor de groepslessen

* Terugbetaling mogelijk na voorschrift arts

***Data reeks mei:

Eerste individuele sessie voor 2/5/2019

Groepssessie 1 donderdag 2 mei 2019

Groepssessie 2 donderdag 9 mei 2019

Groepssessie 3 donderdag 16 mei 2019

Groepssessie 4 donderdag 23 mei 2019

***Data reeks juni:

Eerste individuele sessie voor 6/6/2019

Groepssessie 1 donderdag 6 juni 2019

Groepssessie 2 donderdag 13 juni 2019

Groepssessie 3 donderdag 20 juni 2019

Groepssessie 4 donderdag 27 juni 2019

Heb je reeds een reeks gevolgd, dan kan je gewoon aansluiten bij de groepslessen en dan is er niet opnieuw een individuele sessie bij de kine nodig.De lessen worden gegeven door team Mama beweegt. De individuele sessies worden uitgevoerd door een van de kinesitherapeuten uit team Mama beweegt. Vanuit ieder zijn ervaring en achtergrond wordt expertise gedeeld in deze reeks voor postpartum herstel.

Team Mama Beweegt:

- Karen De Marie (kiné en relaxatie)

- Isa Van der Meulen (kiné)

- Marlies Verbruggen (kiné en relaxatie)

- Anke Verhulst (bevallingscoach, postpartum doula)

- Maud Van Den Abbeele (yogadocent)

Inschrijven kan via mamabeweegt@depraktijkternat.be

Ontspannen bevallen met Hipnobirthing

The Wise Hippo Birthing Programme is een complete zwangerschapscursus van 5x 3u. Je wordt holistisch voorbereid op de geboorte van je kindje en stapt weg van de cursus vol vertrouwen in de volgende stap: geboorte en ouderschap.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Hoe werkt je lichaam tijdens de geboorte
 • Ademhalingstechnieken
 • Lichaam en geest laten samen werken tijdens arbeid en geboorte
 • Loslaten van angst
 • De eerste momenten na de geboorte
 • Door middel van informatie, relaxatie, oefeningen, video's en gesprek ga je samen met je partner op pad door zwangerschap, arbeid, geboorte, bevalling en kraambed.

  Anke Verhulst is als hypnobirthingdocent opgeleid in zowel HypnoBirthing - the Marie Mongan method als The Wise Hippo Birthing Programme. Ze heeft na haar opleiding Burgerlijk Ingenieur Scheikunde zich bijgeschoold hypnobirthingdocente en doula en is hierin werkzaam sinds 2012. Daarnaast heeft ze verschillende  bijscholingen gevolgd oa. Shiatsu, Nutritious movement, Lazuli Coach, Sacred Pregnancy, Sacred Postpartum, ... Ze blijft bijscholingen volgen en neemt al haar kennis en ervaring mee in (individuele) zwangerschapsbegeleiding.

Lessenreeks mei 2019

In mei 2019 start een nieuwe reeks van 5 lessen op dinsdagavond om 19.00u: 7-14-21-28 mei, 4 juni

Meer informatie terug te vinden op de facebookpagina

Vitaliteitscoach

“Mens sana in corpore sano”... Het was al zo’n 2000 jaar geleden gekend dat een gezonde geest in een gezond lichaam de basis vormt voor een gezond en vitaal leven. En toch worden in onze huidige samenleving steeds meer mensen geconfronteerd met een disbalans tussen lichaam en geest wat uiteindelijk resulteert in tal van klachten.
Uit persoonlijke ervaring weet ik wat het is om geen energie te hebben en hoe belangrijk het is om jezelf de nodige aandacht en rust te geven op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Ik heb me in verschillende zaken verdiept en deze toegepast om mijn vitaliteit opnieuw te doen toenemen. Je kan immers veel meer doen voor je vitale zelf dan je zelf denkt!
Ik heb me dan ook omgeschoold tot gezondheids- en vitaliteitscoach om van start te gaan met een nieuw avontuur: mensen begeleiden naar een levensstijl van gezondheid en vitaliteit! 
Ik geloof in een holistische aanpak om het zelfhelend vermogen van het lichaam te ondersteunen; een totaalaanpak voor mensen die streven naar een sterk gevoed lichaam, een gebalanceerd leven, innerlijke rust en intuïtief vertrouwen.
Mijn motto luidt dan ook ‘Innerlijke rust als basis van gezondheid en vitaliteit’.
Innerlijke rust op verschillende domeinen zoals :

 • Ademhaling: 75% van de bevolking ademt verkeerd waardoor heel wat processen in ons lichaam verkeerd lopen. 
 • Relaxatie: Veel mensen weten niet hoe zij moeten ontspannen. Door relaxatie de parasympaticus activeren zodat ontspanning en herstel mogelijk wordt.
 • Voeding: Het belang van gezonde voeding, voeding die je energie geeft i.p.v. energie kost. De invloed van voeding op onze hormonen en het belang van het voeden van ons microbioom.
 • Beweging: Een wezenlijk onderdeel in vitaliteit.
 • Gedachten en emoties: Vaak de belangrijkste oorzaak van vitaliteitsproblemen. 
 • Slaap: Vaak het begin van een traject; want zonder een gezonde nachtrust is hertstel niet mogelijk. 

Mijn doel is om de levensstijl van mensen naar een gezonder niveau tillen en de veerkracht verhogen. Daarbij sla ik de brug tussen jouw mindset, je lichaam, je gevoelens en je zingeving. 

Bereikbaarheid vitaliteitscoach: Véronique Vandersmissen, veroniquevandersmissen@hotmail.be of  0479/92.92.02

The Love Method

Binnenkort meer informatie

Groepslessen en workshops

Groepslessen De Praktijk Ternat

De groepslessen worden gegeven door ervaren therapeuten: kinesitherapeuten, (kinder)yogadocenten, bewegingscoach en relaxatietherapeuten

Volg onze facebookpagina "De Praktijk Ternat" om op de hoogte te blijven van de actuele groepslessen en workshops.Hoelahop mama-kind

Hoelahop is een uniek en gloednieuw concept dat zich richt op beweging. Deze reeks spits zich toe op een waardevol mama-kind beweegmoment waar plezier, ontdekking en fantasie centraal staan.

Er is momenteel geen nieuwe lessenreeks gepland

Wil je op de hoogte blijven van de volgende lessenreeks? mail naar : hoelahop@depraktijkternat.be

Hoelahop

BELEVINGSTURNEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Hoelahop is een gloednieuw en uniek concept rond beweging dat zich richt op de allerkleinsten van 2,5 tot 4 jaar. In een veilige omgeving met een beperkt aantal kinderen staat een individuele benadering centraal. Tijdens ieder turnmoment is er niet enkel oog voor beweging maar ook voor expressie, emotie en ontspanning. Iedere les staat in het teken van een specifiek thema, plezier gegarandeerd.

 • Lesdata: zondag 10.00-11.00u 12-19-26 mei, 2-9 juni (VOLZET)
 • 60 euro voor het hele lessenpakket
 • Inschrijving via 0494/45.00.95 of hoelahop@depraktijkternat.be
 • Wil je op de hoogte blijven van de volgende lessenreeks? mail naar : hoelahop@depraktijkternat.be

Mama beweegt

Proficiat met jouw zangerschap!

Mama beweegt brengt de expertise samen van Maud Van Den Abbeele (zwangerschapsyogadocente), Karen De Marie (kinder- en prenataal kinesitherapeute bij De Praktijk Ternat) en Anke Verhulst (hypnobirthing docente en doula bij Anke Verhulst - Positieve geboorte en ontspannen babytijd). #zwangerschapsbeweging meets #zwangerschapsrelaxatie. Een goede mix van bewegen en ontspannen specifiek voor zwangere vrouwen. Beweging en relaxatie staan centraal. We verlichten zwangerschapskwaaltjes en oefenen ademhalingstechnieken en houdingen ter voorbereding op en ondersteuning van een natuurlijke bevalling.

Mama beweegt OVERDAG

Lessenreeks van 10 lessen op donderdagochtend van 9u30 tot 11u: 25 april, 2-9-16-23-30 mei, 6-13-20-27 juni

Inschrijven voor de reeks: 150€.

Mama beweegt S'AVONDS

Lessenreeks van 10 lessen op donderdagavond van 20u tem 21u30u: 25 april, 2-9-16-23-30 mei, 6-13-20-27 juni

Inschrijven voor de reeks: 150€.

Partners zijn de twee laatste lessen welkom.

Mail naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

Volg ook onze facebookpagina Mama beweegt voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.


Mama beweegt met baby

Proficiat!

#postnataleyoga meets #relaxatie meets #funmetjebaby

Lessenreeks met in totaal 5 sessies, 1e sessie individueel +- 1u bij kine (apart te betalen)

4 sessies in groep van 1u15 – baby welkom

Zwangerschap, baren en moeder worden, zijn heel intense ervaringen. Jouw lichaam heeft zeer hard gewerkt en heeft nu tijd nodig om te herstellen. Je herstel verloopt deels vanzelf, deels met gerichte oefeningen. In de lessenreeks Mama beweegt met baby doen we oefeningen om dit spontaan herstel te ondersteunen en te optimaliseren, zodat je lichaam opnieuw sterker wordt en klachten (bv. ongecontroleerd urineverlies, rugklachten, diastase,…) kunnen voorkomen of verholpen worden.

De eerste sessie, waarvoor ongeveer een uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele klachten of aandachtspunten. Indien nodig wordt er eerst een individueel behandelplan opgesteld.

De volgende vier sessies gaan door in groepjes van maximaal zes mama’s (met baby(‘s)).

Tijdens de reeks Mama beweegt met baby neem je tijd voor jezelf om te herstellen, jezelf te voeden en de ervaringen te integreren. Via aangepaste oefeningen bouwen we kracht en energie op. Je lichaam wordt sterker en je ervaart meer stabiliteit. Verder wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen zodat jij en je baby lichamelijk en emotioneel in balans kunnen komen. De focus ligt op postpartum herstel voor de mama.Het leuke aan deze lessen is dat je baby’tje mee welkom is. Daarom duren deze lessen telkens ongeveer 1u15. Op deze manier bouwen we voldoende ruimte in voor de oefeningen in combinatie met het eventueel voeden of verschonen van je baby!

Je kunt meedoen vanaf 6 weken na de bevalling en in het geval van een keizersnede bedraagt die termijn 8 weken. Je doet aan mama beweegt met baby totdat je baby kan kruipen.

Prijs: individuele sessie bij kine (44,52 euro/ 60 min)*– apart te betalen + 60 euro voor de groepslessen

* Terugbetaling mogelijk na voorschrift arts

***Data reeks mei:

Eerste individuele sessie voor 2/5/2019

Groepssessie 1 donderdag 2 mei 2019

Groepssessie 2 donderdag 9 mei 2019

Groepssessie 3 donderdag 16 mei 2019

Groepssessie 4 donderdag 23 mei 2019

***Data reeks juni:

Eerste individuele sessie voor 6/6/2019

Groepssessie 1 donderdag 6 juni 2019

Groepssessie 2 donderdag 13 juni 2019

Groepssessie 3 donderdag 20 juni 2019

Groepssessie 4 donderdag 27 juni 2019

Heb je reeds een reeks gevolgd, dan kan je gewoon aansluiten bij de groepslessen en dan is er niet opnieuw een individuele sessie bij de kine nodig.De lessen worden gegeven door team Mama beweegt. De individuele sessies worden uitgevoerd door een van de kinesitherapeuten uit team Mama beweegt. Vanuit ieder zijn ervaring en achtergrond wordt expertise gedeeld in deze reeks voor postpartum herstel.

Team Mama Beweegt:

- Karen De Marie (kiné en relaxatie)

- Isa Van der Meulen (kiné)

- Marlies Verbruggen (kiné en relaxatie)

- Anke Verhulst (bevallingscoach, postpartum doula)

- Maud Van Den Abbeele (yogadocent)

Inschrijven kan via mamabeweegt@depraktijkternat.be

Ontspannen bevallen met The Wise Hippo

The Wise Hippo Birthing Programme is een complete zwangerschapscursus van 5x 3u. Je wordt holistisch voorbereid op de geboorte van je kindje en stapt weg van de cursus vol vertrouwen in de volgende stap: geboorte en ouderschap.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Hoe werkt je lichaam tijdens de geboorte
 • Ademhalingstechnieken
 • Lichaam en geest laten samen werken tijdens arbeid en geboorte
 • Loslaten van angst
 • De eerste momenten na de geboorte
 • Door middel van informatie, relaxatie, oefeningen, video's en gesprek ga je samen met je partner op pad door zwangerschap, arbeid, geboorte, bevalling en kraambed.

  Anke Verhulst is als hypnobirthingdocent opgeleid in zowel HypnoBirthing - the Marie Mongan method als The Wise Hippo Birthing Programme. Ze heeft na haar opleiding Burgerlijk Ingenieur Scheikunde zich bijgeschoold hypnobirthingdocente en doula en is hierin werkzaam sinds 2012. Daarnaast heeft ze verschillende  bijscholingen gevolgd oa. Shiatsu, Nutritious movement, Lazuli Coach, Sacred Pregnancy, Sacred Postpartum, ... Ze blijft bijscholingen volgen en neemt al haar kennis en ervaring mee in (individuele) zwangerschapsbegeleiding.

Lessenreeks mei 2019

In mei 2019 start een nieuwe reeks van 5 lessen op dinsdagavond om 19.00u: 7-14-21-28 mei, 4 juni

Meer informatie terug te vinden op de facebookpagina

Babymassage

Binnenkort meer informatie

Al nieuwsgierig ? Mail naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

EHBK * eerste hulp bij kleine kinderen

Een buil, een tuimeling, platvoeten, een afgeplat hoofdje van een baby’tje kunnen in elk gezin voorkomen. Van banale kwaaltjes of kleine ongelukjes tot levensbedreigende situaties. We hopen het allemaal nooit nodig te hebben. Maar een ongeval is zo snel gebeurd en dan kunnen we er als (groot)ouder, oppas of onthaalmoeder maar best op voorbereid zijn om zo goed mogelijk te handelen.

* verstikking

* stuipen

* reanimatie van een baby en een kind

* bellen van de hulpdiensten

* Platvoeten

* X- of O - benen

* Voorkeurshouding en/of schedelafplatting van een baby

Dr. Sofie Vanderoost, dr. Lise Van Camp en kinderkinesitherapeute Karen De Marie bundelen hun krachten om klaar te staan met tips en advies om jullie vragen te beantwoorden.

We leren reanimeren en gaan praktijkgericht te werk met baby- en kinderreanimatiepoppen.

Mama’s, papa’s en grootouders, jullie zijn allemaal welkom.

Welkom vanaf 19.30u voor een drankje en versnapering. De workshop start stipt om 20.00u tot 22.00u.

Prijs? 25€ pp

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de volgende workshop? Mail naar karen@depraktijkternat.be

Relaxatietherapie & Hatha Yoga

Steeds minder mensen slagen erin om nog écht te ontspannen. In plaats van nu en dan te reloaden, blijven we het gaspedaal induwen… Tot ons lichaam vanzelf in shutdown gaat. Met alle gevolgen vandien...

Doe je lichaam & geest een plezier en leer opnieuw te ontspannen tijdens deze groepsles!

 • Lesdata: maandagavond 19u30 - 20u45 op 29 april, 6-13-20-27 mei, 3-10-17-24 juni
 • Prijs: a.d.h.v. een kinevoorschrift
 • Inschrijving: Graag een mailtje met vermelding van je naam + je telefoonnummer naar karen@depraktijkternat.be

🙏🏻 LEREN RELAXEREN🙏

Lachyoga

Lachen ontspant, geeft meer energie en wapent je tegen de dagelijkse zorgen

Meer informatie over data en uren: Jean Vandersmissen – 0476 86 07 39 – jvdsmissen58@gmail.com

team

Hieronder vind je de procedure van aanmelding tot eindevaluatie

1

Intake

2

Motorisch onderzoek

3

Scoring en verslaggeving

4

Adviesgesprek

5

Behandeling

6

Evaluatie

1

Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden en bezorgdheden van de patiënt gesitueerd. Bij de aanmelding van uw kind komen in dit eerste contact zowel ouder als kind aan bod, om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen.

2

Motorisch onderzoek

Voortvloeiend uit de hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde en genormeerde testen afgenomen om de sterktes en zwaktes van de volwassenen of het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan er een individueel begeleidingsplan opgesteld worden.

3

Scoring en verslaggeving

Er wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met observaties, scores, conclusies en advies. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

4

Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden met de patiënt/ouders besproken en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven naar de betrokken partijen( huisarts, pediater, specialist arts, school, CLB).

5

Behandeling

Indien gewenst start de therapie van de volwassenen patiënt/uw kind. Dit zal steeds op een individuele manier gebeuren, zo kan de therapie specifiek afgestemd worden. Gedurende de behandeling zal er ook voortdurende afstemming plaatsvinden door gerichte observaties en indien nodig tussentijdse gesprekken met de betrokken partijen (huisarts, specialist arts, ouders, de leerkracht, de zorgjuf, CLB,…).

6

Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen worden de behandelingsdoelstellingen geherevalueerd en worden de vorderingen van de patiënt/uw kind besproken.

Mee te brengen bij uw eerste consult

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij uw eerste consultatie

IDENTITEITSKAART
DOKTERSVOORSCHRIFT
KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT
EVENTUELE ONDERZOEKSVERSLAGEN

Team

Karen De Marie

Kinesitherapeute

Karen De Marie - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

Karen De Marie is als kinesitherapeute, afgestudeerd in Master revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie met specialisatie pediatrie aan de universiteit van Leuven. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op psychomotoriek en neurologische revalidatie. In 2014 behaalde ze het postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen– Bobath therapie.

Hiernaast staat Karen als relaxatietherapeute in voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met spanningsklachten.

Karen is naast de praktijk Ternat ook werkzaam op de dienst NKO, in het Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie 'Ter Sprake' van het UZ Gent.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

0477/64.32.51

karen@depraktijkternat.be

Lincy Matthys

Kinesitherapeute

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0477/45.83.88

lincy@depraktijkternat.be

Noémie Berger

Logopediste

Noémie Berger - Logopediste - De Praktijk Ternat

Noémie Berger is als logopediste, afgestudeerd in de Bachelor logopedie en audiologie – afstudeerrichting logopedie aan de hogeschool van Gent. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op taalontwikkelingsstoornissen, vloeiendheidsstoornissen, articulatie- en spraakstoornissen. In 2014 behaalde ze ook het een diploma als Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de HUB-KAHO te Brussel. Noémie is naast de praktijk Ternat ook werkzaam in een logopedische groepspraktijk te Halle en in het revalidatiecentrum De Poolster in Sint-Agatha-Berchem.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

Opleiding tot stottertherapeute – AAS Gent - 2017

0497/73.33.78

noemie@depraktijkternat.be

Isa Van der Meulen

Kinesitherapeute

Isa Van der Meulen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0497/25.47.51

isa@depraktijkternat.be

Maud Van Den Abbeele

Zwangerschapsyoga, Mama-baby Yoga & Mama beweegt

Maud Van Den Abbeele - Yin Yoga, Zwangerschapsyoga en Mama-baby Yoga - De Praktijk Ternat

0473/76.92.70

mamabeweegt@depraktijkternat.be

Anke Verhulst

Hipnobirthing & Mama beweegt

Anke Verhulst - Hipnobirthing - De Praktijk Ternat

0494/87.89.66

mamabeweegt@depraktijkternat.beVéronique Vandersmissen

Vitaliteitscoach & Hatha Yoga

Véronique Vandersmissen - Hatha Yoga - De Praktijk Ternat

0479/92.92.02

veroniquevandersmissen@hotmail.be

Marlies Verbruggen

Kinesitherapeute

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0498/80.60.81

marlies@depraktijkternat.be

Laurien Decamps

Ergotherapeute

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0494/45.00.95

laurien-ergo@depraktijkternat.be

Nathalie Verlinden

Ergotherapeute - Seniorengym

Ergotherapeute - Seniorengym - De Praktijk Ternat

Nathalie is in 2007 als ergotherapeute, afgestudeerd in bachelor Ergotherapie aan de EHSAL te Brussel. In 2011 behaalde ze haar banaba Zorgmanagment aan de Erasmus hogeschool te Jette. Hiernaast volgde Nathalie in 2017 de specialisatie Ergotherapie bij personen met dementie en hun mantelzorger aan de Arteveldehogeschool te Gent. 
Nathalie is naast de praktijk Ternat ook werkzaam in  de praktijk Ergopajot te Sint-Kwintens-Lennik. 

0498/31.94.59

nathalie-ergo@depraktijkternat.beJean Vandersmissen

Lachyoga en 'The Love Method'

Jean Vandersmissen - Lachyoga en 'The Love Method - De Praktijk Ternat

0476/86.07.39

jvdsmissen58@gmail.com

Laura Taelemans

kinderyoga

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0475/65.78.98

laura@depraktijkternat.be

Jasmina Jamil

Burn-out coaching

Burn-out coach - De Praktijk Ternat

beinbalance.coach@gmail.com

Tarieven kinesitherapie

Als geconventioneerde therapeuten, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.

Elke patient heeft recht op een normale terugbetaling van 18 sessies kinesitherapie op jaarbasis. Een courant voorschrift van 9 of 18 sessies volstaat om de therapie te kunnen opstarten. Na deze 18 sessies krijgt u nog steeds een terugbetaling dewelke lager is dan voordien.

Indien blijkt in samenspraak met uw arts dat verdere behandeling raadzaam lijkt, is het mogelijk aan de hand van een motorisch onderzoek en bijhorende scores, een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit (F-pathologie). Hierdoor heeft de patiënt/uw kind recht op een gewone terugbetaling van max. 60 kinesitherapieverstrekkingen per kalenderjaar. Na deze 60 verstrekkingen daalt eveneens de terugbetaling.

Indien de patient uitgebreidere problemen ervaart, kan de geneesheer-specialist een aanvraag (E-pathologie) indienen bij de mutualiteit om een terugbetaling van meer dan 60 sessies te bekomen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten, foto's en filmpjes kan u hier terugvinden. Wil je op de hoogte blijven van het meest recente nieuws ? Volg dan De Praktijk Ternat op Facebook

Berichten

Evenementen

Contact

Hieronder vindt u ons adres en contactgegevens. Heb je nog vragen aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.