ma De Praktijk Ternat - Groepspraktijk voor mama-kind en relaxatie

Welkom

De praktijk Ternat is een groepspraktijk voor mama-kind en relaxatie.

In de praktijk kan u terecht voor kinesitherapie, logopedie, psychotherapie, zwangerschapsbegeleiding, relaxatietherapie en een heel aanbod aan groepslessen voor zowel kinderen als volwassenen.

Van klein ukie in de BOLLE BUIK begeleiden we jouw partner en jou tijdens jullie VEERTIG WEKEN AVONTUUR en POSTPARTUM.

In de praktijk kan u terecht voor MULTIDISCIPLINAIRE DIAGNOSTIEK en THERAPIE met een zorgtraject op kindermaat.

Vanaf je de praktijk binnenwandelt word je in de wachtzaal meegenomen in een onderwaterwereld waar je al onmiddellijk in een oase van rust terecht komt.

Deze rust wordt doorgetrokken naar de RELAXATIETHERAPIE bij kinderen en volwassenen met stress gerelateerde klachten.

Volg onze facebookpagina "De Praktijk Ternat" om op de hoogte te blijven van de groepslessen en workshops.

Volg ook onze facebookpagina "Mama beweegt" voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.

Beluren

Omdat we tijdens therapie moeilijk telefonisch bereikbaar zijn, kan u ons voor een afspraak of persoonlijk advies bereiken op de vaste beluren. U kan ook een mail sturen waarna we u op de vaste beluren contacteren.

Maandag 11.30u - 12.00u

Dinsdag 11.30u - 12.30u

Donderdag 14.00u - 15.30u

Kinesitherapie voor kinderen

Ga naar Kinesitherapie voor volwassenen

1. Motorisch onderzoek ︱ 2. Therapie

1. Motorisch onderzoek

Afhankelijk van de leeftijd, de hulpvraag en de persoonlijkheid van het kind kan een motorisch onderzoek afgenomen worden. 
Bij een ontwikkelingsonderzoek worden de motorische mijlpalen van de baby geobserveerd. Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Naast de kwantiteit wordt de kwaliteit van bewegen in rekening gebracht.

Aan de hand van het psychomotorisch onderzoek wordt er nagegaan hoe de motorische ontwikkeling van het kind verloopt in relatie tot de cognitie, de sociale aspecten en de emotionele component. Zowel grofmotorische, fijnmotorische en visueel-ruimtelijke vaardigheden als werkhouding, aandacht en concentratie worden geëvalueerd om het psychomotorisch functioneren van het kind in kaart te brengen.
Het is echter niet zo dat elk kind dat onderzocht wordt ook effectief start met therapie. U kan in de praktijk ook terecht voor enkel een motorisch onderzoek en/of advies.

Volgende aspecten kunnen in kaart gebracht worden a.d.h.v een (psycho)motorisch onderzoek:

Motorische ontwikkling van baby’s ︱ grove motoriek ︱ fijne motoriek ︱ grafomotoriek ︱ schrijfmotoriek ︱ visueel ruimtelijk inzicht ︱ visuomotoriek ︱ lichaamsschema ︱ lateralisatie ︱ werkhouding ︱ aandacht en concentratie ︱faalangst ︱ planning en organisatie


2. Therapie

Ontwikkelingsstimulatie︱ Bobath therapie ︱ Psychomotorische therapie ︱ Respiratoire kinesitherapie ︱ Relaxatietherapie ︱Begeleiding van kinderen met overgewicht ︱ Studiebegeleiding

Baby ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt volgens een eigen tempo waardoor er grote individuele verschillen zijn. Als bewegen bij baby’s en peuters niet zomaar vanzelf gaat hebben kinderen af en toe een duwtje in de rug nodig.

Hierbij wordt zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling zoals rollen, kruipen, zitten, staan en stappen. Het kind wordt tijdens de therapie gestimuleerd via het bobath-concept om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er worden aan de ouders advies en tips meegegeven op vlak van houdingen, hantering en spel om thuis te oefenen.

Indicaties voor ontwikkelingsstimulatie:

Voorkeurshouding︱Torticolli ︱ Motorische achterstand ︱ Billenschuivers ︱ Baby’s met orthopedische problemen (klompvoeten, heupdysplasie, plagiocephalie, ...)︱Premature baby’s︱Gebrek aan bewegingsdrang ︱ Plexus brachialisletsel︱…

Bobath therapie

Bobath-therapie is toepasbaar voor kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Bepaalde kinderen vertonen een vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet licht en voorbijgaand van aard, waarbij het kind moeilijkheden ondervindt in zijn/haar motorische ontwikkeling: niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stand/stappen komen, poepschuiven,...

Via Bobath therapie kunnen ook kinderen met neurologische problemen begeleid worden. Hierbij ligt de oorzaak op het niveau van het centraal zenuwstelsel  en dit uit zich in de motorische ontwikkeling. Als therapeut streeft men ernaar de tonus(spierspanning) te normaliseren om “normale” bewegingspatronen uit te lokken . Eén van de basisprincipes van Bobath therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is. De therapie heeft evenzeer tot doel de orthopedische problemen zoals contracturen te voorkomen en het opvolgen van aangepaste hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen.

Ouders die meer informatie wensen, kunnen dit vinden op de website van de Bobath vereniging.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor Bobath-therapie:

Ontwikkelingsachterstand ︱ Voorkeurshouding bij een baby ︱ Cerebrale parese (CP) of hersenverlammingSpierziektesSpina bifidaSyndromale aandoeningen Genetische aandoeningen︱ Scoliose ︱…

Voorkeurshouding en schedelvervorming

Met behulp van plagiocephalometrie (meting van de schedel) kan de ernst van de afplatting gemeten worden. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo vastgelegd worden. Tips en advies naar positionering en handling van je kind kunnen zullen een verdere afplatting voorkomen. Stimulatie en mobilisatie oefeningen zullen evetuele spierverkotingen en bewegingsbeperkingen verbeteren.

Informatie vanuit Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/afwijkingen/schedel/

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel .Psychomotoriek slaat niet enkel op ‘het kind beweegt’, maar ook ‘het kind beweegt doelgericht’ en ‘ het kind beweegt doelgericht in interactie met zijn omgeving en zijn innerlijke belevingswereld’.

Binnen het gearceerde gebied bevindt zich het werkveld van de psychomotorisch therapeut. Niet zuiver cognitief(verstandelijk), niet zuiver sociaal-emotioneel, maar juist de samenwerking tussen de cognitieve en sociaal-emitionele aspecten en de motorische ontwikkeling van een kind. Met andere woorden: de relatie tussen het denken en het doen. Psychomotorische therapie heeft een positief effect op het welbevinden van het kind. Het kind ervaart plezier en succeservaring in bewegen.


Schematisch overzicht van de persoonlijkheidsontwikkeling, psychomotoriek

Werkdomeinen binnen psychomotorische therapie:

 • Grove motoriek: evenwicht, coördinatie, balvaardigheden, sporten, fietsen
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, prikken, rijgen, schroeven draaien, veter strikken
 • Grafomotoriek en schrijfmotoriek ( pengreep, schrijfhouding, schrijftempo)
 • Lateraliteit (ontwikkelen handvoorkeur, bewegingsrichtingen als links, rechts)
 • Rekenvaardigheden
 • Visuele waarneming en visuomotoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie (begrippen als onder, op, links, rechts,voor, achter...)
 • Lichaamsbesef
 • Schoolrijpheid, werkhouding, concentratie en volgehouden aandacht
 • Relaxatie
 • Kinderen met gedragsmoeilijkheden (werkhouding, faalangst)
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand, ADHD, ADD, ASS, DCD

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als doel het vrijmaken van de luchtwegen en longen van het kind door middel van verscheidene technieken. De technieken zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het evacueren van de slijmen om de luchtwegen vrij te maken.

Ademhalingstechnieken met PEP, flutter en anderen worden aangeleerd ter ondersteuning. Ook aerosoltherapie en neusspoelingen kunnen aan bod komen.

Indicaties voor ademhalingstherapie:

Bronchitis ︱ Bronchiolitis ︱ Longontsteking ︱ Hyperreactieve luchtwegen ︱ RSV ︱ Mucovisodose ︱ Primaire ciliarie dyskinesie ︱ Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren ︱ Mucoviscidose ︱ Bronchiëctasieën ︱

Relaxatietherapie

We beleven op een speelse manier allerlei yogahoudingen, concentratie-, ademhalings-, zintuig- , massage- en ontspanningsspelletjes. Hierdoor worden we ons bewuster van ons lichaam en nemen we het verschil waar tussen spanning en ontspanning.

Begeleiding van kinderen met overgewicht

Overgewicht bij kinderen kan op latere leeftijd zeer nefaste gevolgen hebben. Kinderen die reeds overgewicht hebben op 5-6 jarige leeftijd lopen een hoger risico om op volwassen leeftijd ook overgewicht te hebben. Daarom is het belangrijk om het probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Er wordt een individuele begeleiding aangeboden en er worden ook tips meegegeven aan de ouders/kinderen hoe ze bewegen kunnen implementeren in dagelijkse activiteiten. Alles wordt op een speelse manier gebracht waarbij zowel het welbevinden van het kind als het positief zelfbeeld centraal staan.

Typ10 Blind leren typen

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen vanaf 9 jaar in 10 lessen blind te leren typen. Het is een speelse manier om te leren typen. De methode is ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Meer info verkrijgbaar: karen@depraktijkternat.be

---

Kinesitherapie en logopedie voor kinderen

Voor wie de algemene ontwikkeling niet zomaar vanzelf gaat

Kinesitherapie voor volwassenen

Therapie

Therapie

BPPV

Benigne paroxismale positievertigo (BPPV) betekent letterlijk ‘goedaardige, in aanvallen optredende, houdingsgebonden duizeligheid’.

De draaiduizeligheidklachten worden veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in het evenwichtsorgaan in ons binnenoor, met name de aanwezigheid van gehoorsteentjes of ‘oorkristallen’ die niet op hun juiste plaats zitten. Door het uitvoeren van bepaalde manoeuvres door de kinesitherapeut worden de oorkristallen terug op zijn plaats gebracht en functioneert het evenwichtsorgaan weer als tevoren.

bbpv: Benigne paroxismale positievertigo

Evenwichtsrevalidatie

Afhankelijk van de gestelde diagnose door de arts is er meestal een specifieke behandeling voor elk evenwichtsprobleem.

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door een evenwichtsdysfunctie. Primair bestaan deze symptomen uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden met als gevolg afname van hun activiteiten niveau. Vestibulaire revalidatie heeft de volgende doelstellingen:

 • vermindering van duizeligheids- en visusproblemen
 • verbetering van evenwichtsstoornissen
 • verminderen van angst
 • verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven

Vestibulaire kinesitherapie doet beroep op de drie grote sensoriële systemen die een rol spelen in het behoud van het evenwicht: het visueel systeem, de proprioceptie en het vestibulair systeem. Het principe is als volgt: wanneer één van deze drie systemen uitvalt of dysfunctioneert, moeten de twee andere systemen extra inspanningen leveren om de stabiliteit van het individu te handhaven. Zo gaat een patiënt met een uitval van een evenwichtsorgaan, meer aandacht moeten schenken aan de visuele informatie evenals aan de informatie die hij uit zijn gewrichten en spieren haalt. Opdat de hersenen die extra inspanning zouden doen, moeten ze daartoe aangespoord worden: beweging is uitermate belangrijk om adequaat te kunnen recupereren! Hoe vaker men oefent, hoe beter!

Zo verloopt het dan ook tijdens de vestibulaire kinesitherapie: men gaat de 3 sensoriële systemen "uitdagen" om de centrale compensatie te optimaliseren. Hierbij maakt men gebruik van oneffen oppervlakten en brede vs versa smalle steunbasis om de proprioceptie te belasten. Om het visueel systeem uit te schakelen, plaatst men de patiënt soms in een donkere of duistere kamer. Specifieke oogoefeningen worden geoefend om de blikstabilisatie te trainen.

Aan de hand van vestibulaire training wint de patiënt aan stabiliteit en zelfzekerheid, duizelt hij minder in zijn hoofd en wordt hij stilletjes aan zelfstandiger en mobieler.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor vestibulaire therapie:
Uni- of bilateraal hypofunctie van het evenwichtsorgaan ︱ Ziekte van Ménière ︱ Post-operatieve ingreep aan het evenwichtsorgaan of in de hersenen

Kinesitherapie bij gehoorsproblemen en tinnitus

Bij aanmelding wordt u vermoedelijk doorverwezen door uw huisarts of Neus Keel Oor dokter. Vaak is er bij tinnitius (oorsuizen) geen onderliggende medische oorzaak vast te stellen. Oorsuizen gaat vaak gepaard met geassocieerde problemen als nekklachten, stress gerelateerde klachten ( verhoogde spierspanning, oppervlakkige ademhaling, ...) en hoofdpijn welke een negatieve invloed kunnen hebben op oorsuizen. Stress versterkt de spierspannig, wat de stress opnieuw verhoogt. Hierdoor blijft de verhoogde spierspanning onderhouden. Dit is dus een vicieuze cirkel dewelke doorbroken dient te worden.

Een gehoorprobleem kan heel wat spanning teweegbrengen. Een unilateraal gehoorprobleem (aan één zijde) zorgt vaak voor een asymmetrische luisterhouding dewelke aanleiding kan geven tot nekklachten. Verder vraagt communicatie erg veel inspanning waardoor dit als zeer vermoeiend ervaren kan worden. Een gehoorprobleem wordt voornamelijk in sociale situaties (groepsverband) bemoeilijkt waardoor dit een negatieve rol kan spelen in de omgevingssituatie van de patiënt. Dit kan een negatief effect hebben op de patiënt zijn welbevinden.

Relaxatietherapie

Het ervaren van stress en de aanwezigheid van een emotionele dysbalans kan vele oorzaken hebben. Lichamelijk kan zich dat uiten op verschillende manieren: oppervlakkige ademhaling, hyperventilatie, zich niet kunnen ontspannen, gespannen schouder-nek spieren, verminderd activiteitsniveau, ‘stressbal’ in de maag, in- of doorslaapmoeilijkheden, verminderde concentratie en verminderd prestatielevel op het werk.

Relaxatietherapie bestaat uit verminderen van de spanning in de schouder-nek spieren, het vergroten van het lichaamsbewustzijn, het aanleren van een goede buikademhaling, aanleren van algemene ontspannings -en relaxatietechnieken, stressmanagement en tips naar slaaphygiëne.

Volgende diagnoses komen in aanmerking voor deze therapie:
Emotionele dysbalans ︱ Depressie ︱ Stress gerelateerde klachten ︱ Gespannen schouder-nek spieren ︱ Hoofdpijn ︱ Gehoorproblemen ︱ Tinnitus (oorsuizen) ︱ Angst- en paniekaanvallen ︱ Hyperventilatie ︱ Slaapmoeilijkheden

Neurologische revalidatie

De therapie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De behandelingen gebeuren in samenwerking met onze ergotherapeuten.

Indicaties:Parkinson ︱ CVA

Perinatale kinesitherapie of zwangershapsbegeleiding

Prenatale kinesitherapie kan gevolgd worden bij bekkenklachten en lage rugklachten. Hiernaast kan u bij ons team 'Mama beweegt' terecht voor voorbereiding op de arbeid en bevalling. Bekijk ons aanbod 'zwangerschapsbegeleiding' bij disciplines.

Vanaf 6 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale kinesitherapie. De zwangerschap heeft een grote invloed op het lichaam, het beïnvloedt onder meer de houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht en beweeglijkheid. We besteden tijdens deze sessies aandacht aan versterking van de buikspieren, reëducatie van de bekkenbodemspieren, verbeteren van lichaamshouding en bekkenstabiliteit.

Volg onze facebookpagina *Mama beweegt* voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.

Logopedie

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Dankzij een goede communicatie en taalbeheersing is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en leerstoornissen. Als logopedist onderzoek en behandelen we stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name articulatie, spraak en taal bij kinderen. Daarnaast richt ik mij ook tot kinderen waarvan de schoolse prestaties beneden de verwachtingen zijn zoals bij problemen met leervoorwaarden alsook lees-, schrijf- en rekenstoornissen.

De opstart van de logopedische begeleiding gebeurt aan de hand van een voorafgaand verkennend gesprek en een onderzoek. Op die manier wordt een behandelplan opgesteld en wordt er bepaald aan welke frequentie de sessies zullen plaatsvinden.

De doelgroep waar we ons vooral op richten zijn kleuters en kinderen. U kan bij ons terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van:

 • taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, …)
 • articulatie (lispelen, foutieve uitspraak van klanken,…)
 • fonologische spraakstoornissen (Hodson en Paden methode, Metaphon,…)
 • vloeiendheidsstoornissen (stotteren)
 • leerstoornissen (lezen – dyslexie; spelling – dysorthografie en rekenen – dyscalculie)

Bereikbaarheid kinderlogopediste: Noémie berger, Noemie@depraktijkternat.be of 0497/73.33.78

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep en is bedoeld voor iedereen die zijn dagelijkse activiteiten (bv. zich wassen, eten, jas dichtknopen, ...) niet meer naar wens kan uitvoeren. Dit kan komen door een hersenbloeding, een neurologisch probleem, een spierziekte, een trauma, een operatie, een overbelasting of een handicap. 

Binnen De praktijk Ternat richten ergotherapeuten Nathalie en Laurien zich op kinderen, volwassenen en ouderen. Ze bekijken samen met de cliënt welke mogelijkheden er nog zijn aan de hand van een intakegesprek om vervolgens een behandelplan op te starten. Er kan gewerkt worden op volgende gebieden:

 • dagdagelijkse activiteiten
 • huishoudelijke activiteiten
 • verzorgen van (klein)kinderen
 • arm en handfunctie
 • verplaatsen binnenshuis
 • verplaatsen buitenshuis
 • zinvolle dagindeling en vrije tijd
 • denken en geheugen
 • advies en oefenen van hulpmiddelen
 • info en advies mantelzorger(s)

Op vraag van de arts kunnen ergotherapeuten Nathalie en Laurien tevens woningaanpassingen adviseren. De veiligheid in en rond de woning wordt dan bekeken, problemen worden gedetecteerd waarna er aanpassingen en hulpmiddelen kunnen worden geadviseerd. 

Nathalie biedt eveneens ondersteuning aan personen met dementie en hun mantelzorger. Ze werkt via het EDOMAH model, een evidence-based ergotherapieprogramma voor observatie en behandeling van personen met lichte tot matige dementie. Bij personen met een vergevorderd stadium van dementie ligt haar nadruk op het bijstaan van de mantelzorger. Alsook het bieden van comfort, veiligheid en zorg.

Bereikbaarheid ergotherapeuten:

Nathalie Verlinden, nathalie-ergo@depraktijkternat.be of  0498/31.94.59

Laurien Decamps, laurien-ergo@depraktijkternat.be of  0494/45.00.59

Zwangerschapsbegeleiding

AANBOD

- Prenatale kinesitherapie

- Zwangerschapsyoga * Mama beweegt *

- Voorbereiding op arbeid & bevalling

- Ontspannen bevallen met hipnobirthing

- Doula of geboortecoach

- Mama beweegt met baby

- Babymassage

- Zwangerschapsmassage

- Stuitconsult

- Postnatale kinesitherapie

Mama beweegt - zwangerschapsyoga

Proficiat!

Mama beweegt brengt de expertise samen van Maud Van Den Abbeele (zwangerschapsyogadocente), Karen De Marie (kinder- en prenataal kinesitherapeute bij De Praktijk Ternat) en Anke Verhulst (hypnobirthing docente en doula bij Anke Verhulst - Positieve geboorte en ontspannen babytijd). Vanuit ieder zijn ervaring en achtergrond wordt expertise gedeeld in deze reeks ter voorbereiding op arbeid en bevalling.

#zwangerschapsbeweging meets #zwangerschapsrelaxatie.

Een goede mix van bewegen en ontspannen specifiek voor zwangere vrouwen. Beweging en relaxatie staan centraal. We verlichten zwangerschapskwaaltjes en oefenen ademhalingstechnieken en houdingen ter voorbereding op en ondersteuning van een natuurlijke bevalling.

Mama beweegt ONLINE

Een online programma met 10 modules. Elk module is opgebouwd uit:

- beweegsessies

- info rond zwangerschap, arbeid en bevalling

- ontspanningsoefening

De laatste twee modules focussen op de voorbereiding van arbeid en bevalling, waar de rol van de partner naar voor komt.

Het online programma is vanaf 12 oktober 2020 beschikbaar.

Inschrijven voor de reeks: 97€.

Mail voor meer info naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

Mama beweegt S'AVONDS 2021

Lessenreeks van 8 lessen startend in februari 2021 op maandagavond van 19.30u tem 21u00u: data terug te vinden op de fb pagina van 'mama beweegt'

De lessen zijn wekelijks, behalve tijdens de krokusvakantantie tot aan de Paasvakantie.

Partners zijn welkom in de workshop Arbeid & Bevalling. ( data terug te vinden op de fb pagina van 'mama beweegt')

Mail voor meer info naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

Volg ook onze facebookpagina Mama beweegt voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.

Workshop Arbeid & Bevallen ONLINE 2020

<

Bevallen hoef je niet te leren, je lichaam weet precies wat het moet doen. Het is een kwestie van opnieuw in contact komen met deze wijsheid. Deze workshop zal je hierbij helpen. De workshop zit boordevol praktische tips zowel voor jou als je (geboorte)partner. Op een interactieve manier kom je meer te weten over arbeid en geboorte. Je krijgt meer info over wat arbeid en bevalling precies inhoudt, het verloop, wat je mag verwachten en hoe je je daarop kan voorbereiden. We willen je volledig in je kracht zetten zodat je klaar bent om je eigen positieve geboorte-ervaring te creëren en zodat je vol vertrouwen kan uitkijken naar de komst van je baby.

::Voor wie::

De workshop arbeid en bevalling is geschikt voor iedere zwangere vrouw en haar (geboorte)partner.

:: Praktisch ::

wanneer: 1 zondagochtend van 10u tot 13u

data: 27 september, 8 november en 28 december 2020

prijs: 45 euro

Dit bedrag wordt in mindering gebracht wanneer je je inschrijft voor de volledige zwangerschapscursus Ontspannen bevallen

Inschrijven kan via mamabeweegt@depraktijkternat.be.

::locatie::

De Praktijk Ternat, Gemeentehuisstraat 34, Ternat

Doula of geboortecoach

Proficiat met je zwangerschap! Onze werkregio is Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (regio Halle – Vilvoorde). Woon je buiten deze regio, neem je best contact op om de mogelijkheden te bespreken. Tijdens de eerste tekenen van je baring kan ik al bij je langskomen voor een massage of gesprek. Zeker bij een eerste kindje kan de ontsluitingsfase best een tijd duren. Als doula zorg ik ervoor dat jij (en je partner) in een goede flow komen. Zo kan het liefdeshormoon oxytocine optimaal stromen en dat bevordert je bevalling. Soms ga ik dan weer naar huis maar indien gewenst blijf ik zolang bij je als je wilt. In de actieve fase van je baring ben ik altijd continu aanwezig. Ik kan naar wens actief ondersteunen of houd me juist lekker op de achtergrond als jullie het samen fijn hebben. Uit onderzoek blijkt dat de continue aanwezigheid van een doula zorgt voor het makkelijker verlopen van je baring. De daadwerkelijke geboorte van je kindje is een prachtig moment. Je bent opgelucht, overweldigd, overspoeld door liefde en blijdschap, emotioneel en gelukkig. Het is belangrijk om nu in alle rust te genieten en knuffelen en het wonder te aanschouwen. Dat helpt ook bij de geboorte van de placenta. Na de bevalling ga ik pas weg wanneer het voor jullie ok aanvoelt om de wereld in te stappen met jullie nieuw gezinnetje.

Contactgegevens Anke Verhulst 0494/87.89.66 of mamabeweegt@depraktijkternat.be

Mama beweegt met baby

Proficiat!

#postnataleyoga meets #relaxatie meets #funmetjebaby

Lessenreeks met in totaal 5 sessies, 1e sessie individueel +- 1u bij kine (apart te betalen)

4 sessies in groep van 1u15 – baby welkom

Zwangerschap, baren en moeder worden, zijn heel intense ervaringen. Jouw lichaam heeft zeer hard gewerkt en heeft nu tijd nodig om te herstellen. Je herstel verloopt deels vanzelf, deels met gerichte oefeningen. In de lessenreeks Mama beweegt met baby doen we oefeningen om dit spontaan herstel te ondersteunen en te optimaliseren, zodat je lichaam opnieuw sterker wordt en klachten (bv. ongecontroleerd urineverlies, rugklachten, diastase,…) kunnen voorkomen of verholpen worden.

De eerste sessie, waarvoor ongeveer een uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele klachten of aandachtspunten. Indien nodig wordt er eerst een individueel behandelplan opgesteld.

De volgende vier sessies gaan door in groepjes van maximaal zes mama’s (met baby(‘s)).

Tijdens de reeks Mama beweegt met baby neem je tijd voor jezelf om te herstellen, jezelf te voeden en de ervaringen te integreren. Via aangepaste oefeningen bouwen we kracht en energie op. Je lichaam wordt sterker en je ervaart meer stabiliteit. Verder wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen zodat jij en je baby lichamelijk en emotioneel in balans kunnen komen. De focus ligt op postpartum herstel voor de mama.Het leuke aan deze lessen is dat je baby’tje mee welkom is. Daarom duren deze lessen telkens ongeveer 1u15. Op deze manier bouwen we voldoende ruimte in voor de oefeningen in combinatie met het eventueel voeden of verschonen van je baby!

Je kunt meedoen vanaf 6 weken na de bevalling en in het geval van een keizersnede bedraagt die termijn 8 weken. Je doet aan mama beweegt met baby totdat je baby kan kruipen.

Prijs: individuele sessie bij kine (44,52 euro/ 60 min)*– apart te betalen + 60 euro voor de groepslessen

* Terugbetaling mogelijk na voorschrift arts

***Nieuwe reeks zal starten in APRIL: 60 euro

Heb je reeds een reeks gevolgd, dan kan je gewoon aansluiten bij de groepslessen en dan is er niet opnieuw een individuele sessie bij de kine nodig. De lessen worden gegeven door team Mama beweegt. De individuele sessies worden uitgevoerd door een van de kinesitherapeuten uit team Mama beweegt. Vanuit ieder zijn ervaring en achtergrond wordt expertise gedeeld in deze reeks voor postpartum herstel.

Team Mama Beweegt:

- Karen De Marie (kiné en relaxatie)

- Isa Van der Meulen (kiné)

- Marlies Verbruggen (kiné en relaxatie)

- Anke Verhulst (bevallingscoach, postpartum doula)

- Maud Van Den Abbeele (yogadocent)

Inschrijven kan via mamabeweegt@depraktijkternat.be

Ontspannen bevallen met Hipnobirthing

The Wise Hippo Birthing Programme is een complete zwangerschapscursus van 5x 3u. Je wordt holistisch voorbereid op de geboorte van je kindje en stapt weg van de cursus vol vertrouwen in de volgende stap: geboorte en ouderschap.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Hoe werkt je lichaam tijdens de geboorte
 • Ademhalingstechnieken
 • Lichaam en geest laten samen werken tijdens arbeid en geboorte
 • Loslaten van angst
 • De eerste momenten na de geboorte
 • Door middel van informatie, relaxatie, oefeningen, video's en gesprek ga je samen met je partner op pad door zwangerschap, arbeid, geboorte, bevalling en kraambed.

  Anke Verhulst is als hypnobirthingdocent opgeleid in zowel HypnoBirthing - the Marie Mongan method als The Wise Hippo Birthing Programme. Ze heeft na haar opleiding Burgerlijk Ingenieur Scheikunde zich bijgeschoold hypnobirthingdocente en doula en is hierin werkzaam sinds 2012. Daarnaast heeft ze verschillende  bijscholingen gevolgd oa. Shiatsu, Nutritious movement, Lazuli Coach, Sacred Pregnancy, Sacred Postpartum, ... Ze blijft bijscholingen volgen en neemt al haar kennis en ervaring mee in (individuele) zwangerschapsbegeleiding.

Lessenreeks februari 2019

In februari 2019 start een nieuwe reeks van 5 lessen op dinsdagavond om 19.00u

Meer informatie terug te vinden op de facebookpagina

Zwangerschapsmassage

Moment van rust voor je baby en jezelf

Proficiat met je zwangerschap!

Tijdens de zwangerschap ondergaat je lichaam een heleboel veranderingen. Een zwangerschapsmassage met olie is heerlijk om tot ontspanning te komen tijdens de zwangerschap en kan klachten als beenkrampen, harde buiken, bekkenklachten, lage rug klachten verlichten.

De massage wordt gegeven in zijlig en kan deels in half zittende houding. Een goede ondersteuning door kussentjes en een zwangerschapskussen zorgen voor een optimaal comfort.

Een zwangerschapsmassage kan vanaf 14 weken zwangerschap tot aan de bevalling.

Duur: 60 min & Prijs: 60EUR

Cadeautip! Een zwangerschapsmassage is het ideale cadeau voor een mama in spé. Bestel je verwenbon via karen@depraktijkternat.be en wij sturen hem naar je op.

Kinderpsycholoog

Wie ik help

 • Ouders met zorgen
 • Kinderen met woede-uitbarstingen
 • Kinderen met ADHD
 • Kinderen met ASS
 • Kinderen waarbij het allemaal wat trager gaat
 • Kinderen met faalangst
 • Kinderen met werkhoudingsmoeilijkheden of communicatieve moeilijkheden
 • ...

Hoe ik help

 • Ouders met zorgen
 • Kinderen met woede-uitbarstingen
 • Kinderen met ADHD
 • Kinderen met ASS

Ik sta klaar, voor die kinderen die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben. Ik heb oog voor wie ze zijn en wat ze graag willen. Ik reik hun die extra hand die hun steun biedt en begeleidt op hun eigen weg met elk hun eigen tempo.

Bereikbaarheid kinderpsycholoog: Nora Van Den Bossche, nora@depraktijkternat.be of  0474/98.47.72

Kinderwens

Bereikbaarheid psycholoog: Eveline Buyse, kinderwens@depraktijkternat.be of 0485/99.40.57

Perinataal verlies

Bereikbaarheid psycholoog: Eveline Buyse, eveline@depraktijkternat.be of 0485/99.40.57

Ontstressen via Live The Connection

Live The Connection is een zeer krachtige methode om alle vormen van stress in je leven weg te nemen. Tijdens de workshops leer je eenvoudige stappenplannen om snel en diepgaand te ontstressen op alle niveaus. Je maakt komaf met persoonlijke moeilijkheden, je verbetert je relaties én je gezondheid door Live The Connection toe te passen in je dagelijkse leven.

Studiebegeleiding en bijlessen

Jasmina geeft reeds meer dan 20 jaar bijlessen aan kinderen, jongeren en studenten hoger onderwijs. Voor leerlingen basisonderwijs wordt algemene studiebegeleiding aangeboden maar je kan ook bijlessen volgen voor specifieke vakken. Leerlingen secundair onderwijs uit de eerste graad kunnen hier terecht voor alle vakken en voor leerlingen uit de 2de en 3de graad worden er bijlessen gegeven voor alle vakken uitgezonderd wiskunde, chemie en fysica. Voor studenten hoger onderwijs is het mogelijk om bijlessen te krijgen voor alle humane vakken en alle rechtsvakken. Er wordt tevens voorzien in individuele studiebegeleiding met het oog op het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode ("leren leren"). Deze begeleiding is mogelijk vanaf het vierde leerjaar tot en met het hoger onderwijs.

Bereikbaarheid coach: Jasmina Jamil, studiebegeleiding@depraktijkternat.be of +32 483 33 00 26

Zindelijkheidstraining

Een kind wordt meestal zindelijk tussen de leeftijd van 18 maanden tot 3 jaar. Hoe doe je dit als ouder(s) het best? Via 1 consult met ergotherapeute Nathalie kom je alles te weten.

Wanneer start je het best? Wat is bijvoorbeeld de handigste kleding tijdens deze periode? Welke potje is ideaal? Welke methode werkt het best? Hoe lang duurt het voordat een kind zindelijk is? Wat onderweg? En wat doe je bij een terugval?

Wat als het mis gaat?

Therapie bij vieze broeken:

Fecale incontinentie is een lastig probleem bij kinderen vanaf 4 jaar en wordt vaak ten onrechte gezien als een onzindelijkheidprobleem. Het wordt bijna altijd veroorzaakt door ernstige verstopping (obstipatie). In zeldzame gevallen is er sprake van een lichamelijke afwijking en is medische hulp noodzakelijk.

Therapie:

Er wordt gestart met een intensieve oudertraining. Deze oudertraining is meestal voldoende, maar kan (in overleg) worden opgevolgd door individuele kindersessie(s).

Bereikbaarheid ergotherapeute: Nathalie Verlinden, nathalie-ergo@depraktijkternat.be of 0498/31.94.59

Hoelahop mama-kind

BELEVINGSTURNEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Hoelahop is een uniek en gloednieuw concept dat zich richt op beweging. Deze reeks spits zich toe op een waardevol mama-kind beweegmoment waar plezier, ontdekking en fantasie centraal staan.

Er is momenteel geen nieuwe lessenreeks gepland

Wil je op de hoogte blijven van de volgende lessenreeks? mail naar : hoelahop@depraktijkternat.be

Hoelahop

BELEVINGSTURNEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Hoelahop is een gloednieuw en uniek concept rond beweging dat zich richt op de allerkleinsten van 2,5 tot 4 jaar. In een veilige omgeving met een beperkt aantal kinderen staat een individuele benadering centraal. Tijdens ieder turnmoment is er niet enkel oog voor beweging maar ook voor expressie, emotie en ontspanning. Iedere les staat in het teken van een specifiek thema, plezier gegarandeerd.

 • Lesdata: zondag 9.00-10.00 & 11.00-12.00u : data terug te vinden op onze fb pagina
 • 60 euro voor het hele lessenpakket
 • Inschrijving via 0494/45.00.95 of hoelahop@depraktijkternat.be
 • Wil je op de hoogte blijven van de volgende lessenreeks? mail naar : hoelahop@depraktijkternat.be

Mama beweegt

Proficiat met jouw zangerschap!

Mama beweegt brengt de expertise samen van Maud Van Den Abbeele (zwangerschapsyogadocente), Karen De Marie (kinder- en prenataal kinesitherapeute bij De Praktijk Ternat) en Anke Verhulst (hypnobirthing docente en doula bij Anke Verhulst - Positieve geboorte en ontspannen babytijd). #zwangerschapsbeweging meets #zwangerschapsrelaxatie. Een goede mix van bewegen en ontspannen specifiek voor zwangere vrouwen. Beweging en relaxatie staan centraal. We verlichten zwangerschapskwaaltjes en oefenen ademhalingstechnieken en houdingen ter voorbereding op en ondersteuning van een natuurlijke bevalling.

Mama beweegt OVERDAG

Lessenreeks van 4 lessen op donderdagochtend van 9u30 tot 11u

Bekijk de data bij 'zwangerschapsbegeleiding'

Inschrijven voor de reeks: 60€.

Mama beweegt S'AVONDS

Lessenreeks van 7 lessen op donderdagavond van 19.30u tem 21u00u

Lessenreeks van 7 lessen op dinsdagavond van 20.00u tem 21u30u

Bekijk de data bij 'zwangerschapsbegeleiding'

Partners zijn welkom in de workshop Arbeid en Bevalling.

Mail naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

Volg ook onze facebookpagina Mama beweegt voor inspiratie rond bewust en verantwoord bewegen van zwangerschap tot bevalling en postpartum.


Mama beweegt met baby

Proficiat!

#postnataleyoga meets #relaxatie meets #funmetjebaby

Lessenreeks met in totaal 5 sessies, 1e sessie individueel +- 1u bij kine (apart te betalen)

4 sessies in groep van 1u15 – baby welkom

Zwangerschap, baren en moeder worden, zijn heel intense ervaringen. Jouw lichaam heeft zeer hard gewerkt en heeft nu tijd nodig om te herstellen. Je herstel verloopt deels vanzelf, deels met gerichte oefeningen. In de lessenreeks Mama beweegt met baby doen we oefeningen om dit spontaan herstel te ondersteunen en te optimaliseren, zodat je lichaam opnieuw sterker wordt en klachten (bv. ongecontroleerd urineverlies, rugklachten, diastase,…) kunnen voorkomen of verholpen worden.

De eerste sessie, waarvoor ongeveer een uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele klachten of aandachtspunten. Indien nodig wordt er eerst een individueel behandelplan opgesteld.

De volgende vier sessies gaan door in groepjes van maximaal zes mama’s (met baby(‘s)).

Tijdens de reeks Mama beweegt met baby neem je tijd voor jezelf om te herstellen, jezelf te voeden en de ervaringen te integreren. Via aangepaste oefeningen bouwen we kracht en energie op. Je lichaam wordt sterker en je ervaart meer stabiliteit. Verder wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen zodat jij en je baby lichamelijk en emotioneel in balans kunnen komen. De focus ligt op postpartum herstel voor de mama.Het leuke aan deze lessen is dat je baby’tje mee welkom is. Daarom duren deze lessen telkens ongeveer 1u15. Op deze manier bouwen we voldoende ruimte in voor de oefeningen in combinatie met het eventueel voeden of verschonen van je baby!

Je kunt meedoen vanaf 6 weken na de bevalling en in het geval van een keizersnede bedraagt die termijn 8 weken. Je doet aan mama beweegt met baby totdat je baby kan kruipen.

Prijs: individuele sessie bij kine (44,52 euro/ 60 min)*– apart te betalen + 60 euro voor de groepslessen

* Terugbetaling mogelijk na voorschrift arts

***Data reeks APRIL: bekijk de data bij 'zwangerschapsbegeleiding'

Heb je reeds een reeks gevolgd, dan kan je gewoon aansluiten bij de groepslessen en dan is er niet opnieuw een individuele sessie bij de kine nodig.De lessen worden gegeven door team Mama beweegt. De individuele sessies worden uitgevoerd door een van de kinesitherapeuten uit team Mama beweegt. Vanuit ieder zijn ervaring en achtergrond wordt expertise gedeeld in deze reeks voor postpartum herstel.

Team Mama Beweegt:

- Karen De Marie (kiné en relaxatie)

- Isa Van der Meulen (kiné)

- Marlies Verbruggen (kiné en relaxatie)

- Anke Verhulst (bevallingscoach, postpartum doula)

- Maud Van Den Abbeele (yogadocent)

Inschrijven kan via mamabeweegt@depraktijkternat.be

Ontspannen bevallen met The Wise Hippo

The Wise Hippo Birthing Programme is een complete zwangerschapscursus van 5x 3u. Je wordt holistisch voorbereid op de geboorte van je kindje en stapt weg van de cursus vol vertrouwen in de volgende stap: geboorte en ouderschap.

Onderwerpen die aan bod komen:
 • Hoe werkt je lichaam tijdens de geboorte
 • Ademhalingstechnieken
 • Lichaam en geest laten samen werken tijdens arbeid en geboorte
 • Loslaten van angst
 • De eerste momenten na de geboorte
 • Door middel van informatie, relaxatie, oefeningen, video's en gesprek ga je samen met je partner op pad door zwangerschap, arbeid, geboorte, bevalling en kraambed.

  Anke Verhulst is als hypnobirthingdocent opgeleid in zowel HypnoBirthing - the Marie Mongan method als The Wise Hippo Birthing Programme. Ze heeft na haar opleiding Burgerlijk Ingenieur Scheikunde zich bijgeschoold hypnobirthingdocente en doula en is hierin werkzaam sinds 2012. Daarnaast heeft ze verschillende  bijscholingen gevolgd oa. Shiatsu, Nutritious movement, Lazuli Coach, Sacred Pregnancy, Sacred Postpartum, ... Ze blijft bijscholingen volgen en neemt al haar kennis en ervaring mee in (individuele) zwangerschapsbegeleiding.

Lessenreeks februari 2020

In februari 2020 start een nieuwe reeks van 5 lessen op dinsdagavond om 19.00u

Meer informatie terug te vinden op de facebookpagina

Babymassage

Momenteel geen groepslessen gepland. Zeker welkom voor een individuele sessie.

Mail naar mamabeweegt@depraktijkternat.be

EHBK * eerste hulp bij kleine kinderen

Een buil, een tuimeling, platvoeten, een afgeplat hoofdje van een baby’tje kunnen in elk gezin voorkomen. Van banale kwaaltjes of kleine ongelukjes tot levensbedreigende situaties. We hopen het allemaal nooit nodig te hebben. Maar een ongeval is zo snel gebeurd en dan kunnen we er als (groot)ouder, oppas of onthaalmoeder maar best op voorbereid zijn om zo goed mogelijk te handelen.

* verstikking

* stuipen

* reanimatie van een baby en een kind

* bellen van de hulpdiensten

* Platvoeten

* X- of O - benen

* Voorkeurshouding en/of schedelafplatting van een baby

Dr. Sofie Vanderoost, dr. Lise Van Camp en kinderkinesitherapeute Karen De Marie bundelen hun krachten om klaar te staan met tips en advies om jullie vragen te beantwoorden.

We leren reanimeren en gaan praktijkgericht te werk met baby- en kinderreanimatiepoppen.

Mama’s, papa’s en grootouders, jullie zijn allemaal welkom.

Welkom vanaf 19.30u voor een drankje en versnapering. De workshop start stipt om 20.00u tot 22.00u.

Prijs? 25€ pp

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de volgende workshop in maart 2020? Mail naar karen@depraktijkternat.be

Yoga

Steeds minder mensen slagen erin om nog écht te ontspannen. In plaats van nu en dan te reloaden, blijven we het gaspedaal induwen… Tot ons lichaam vanzelf in shutdown gaat. Met alle gevolgen vandien...

Doe je lichaam & geest een plezier en leer opnieuw te ontspannen tijdens deze groepsles!

 • Lesdata: wekelijks woensdag vanaf 2020
 • Prijs: 10EUR
 • Inschrijving: Graag een mailtje met vermelding van je naam + je telefoonnummer naar karen@depraktijkternat.be

🙏🏻 LEREN RELAXEREN🙏

Lachyoga

Lachen ontspant, geeft meer energie en wapent je tegen de dagelijkse zorgen

Meer informatie over data en uren: Jean Vandersmissen – 0476 86 07 39 – jvdsmissen58@gmail.com

Werkwijze

Hieronder vind je de procedure van aanmelding tot eindevaluatie voor kinesitherapie en logopedie

1

Intake

2

Motorisch en/of logopedisch onderzoek

3

Scoring en verslaggeving

4

Adviesgesprek

5

Behandeling

6

Evaluatie

1

Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek worden de moeilijkheden en bezorgdheden van de patiënt gesitueerd. Bij de aanmelding van uw kind komen in dit eerste contact zowel ouder als kind aan bod, om de hulpvraag zo specifiek mogelijk te bepalen.

2

Onderzoek

Voortvloeiend uit de hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde en genormeerde testen afgenomen om de sterktes en zwaktes van de volwassenen of het kind in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan er een individueel begeleidingsplan opgesteld worden.

3

Scoring en verslaggeving

Er wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met observaties, scores, conclusies en advies. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

4

Adviesgesprek

De resultaten van het onderzoek worden met de patiënt/ouders besproken en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven naar de betrokken partijen( huisarts, pediater, specialist arts, school, CLB).

5

Behandeling

Indien gewenst start de therapie van de volwassenen patiënt/uw kind. Dit zal steeds op een individuele manier gebeuren, zo kan de therapie specifiek afgestemd worden. Gedurende de behandeling zal er ook voortdurende afstemming plaatsvinden door gerichte observaties en indien nodig tussentijdse gesprekken met de betrokken partijen (huisarts, specialist arts, ouders, de leerkracht, de zorgjuf, CLB,…).

6

Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen worden de behandelingsdoelstellingen geherevalueerd en worden de vorderingen van de patiënt/uw kind besproken.

Mee te brengen bij uw eerste consult

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij uw eerste consultatie

IDENTITEITSKAART
DOKTERSVOORSCHRIFT
KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT
EVENTUELE ONDERZOEKSVERSLAGEN

Team

Karen De Marie

Kinesitherapeute

Karen De Marie - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

Karen De Marie is als kinesitherapeute, afgestudeerd in Master revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie met specialisatie pediatrie aan de universiteit van Leuven. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op psychomotoriek en neurologische revalidatie. In 2014 behaalde ze het postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen– Bobath therapie.

Hiernaast staat Karen als relaxatietherapeute in voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met spanningsklachten.

Karen is naast de praktijk Ternat ook werkzaam op de dienst NKO, in het Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie 'Ter Sprake' van het UZ Gent.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

0477/64.32.51

karen@depraktijkternat.be

Marlies Verbruggen

Kinesitherapeute

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

Marlies Verbruggen is als kinesitherapeute in 2014 aan de VUB afgestudeerd als Master in de ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’ met als specialisatie sportkinesitherapie. In 2015 behaalde zij haar erkenningsgetuigschrift ‘Manuele Therapie’ na het volgen van de Postgraduaatopleiding ‘Musculoskeletale Kinesitherapie’ aan de Universiteit van Gent. In 2016 volgde ze de Postgraduaatopleiding ‘Psychomotoriek bij kinderen’ aan de Universiteit van Gent.

In ‘De Praktijk’ behandelt Marlies o.a. volwassenen/kinderen met spannings- en/of hyperventilatie-klachten d.m.v. relaxatie en educatie. Zij staat eveneens in voor de psychomotorische behandeling van kinderen. Verder geeft zij postnatale

Marlies is daarnaast werkzaam in het OLV Aalst op de dienst ‘Fysische Geneeskunde en Revalidatie’. Zij is de verantwoordelijke kinesitherapeute binnen het multidisciplinair pijnteam, geeft rugschool en behandelt verder allerlei orthopedische letsels . Marlies is tevens werkzaam aan de VUB als wetenschappelijk medewerker en stagecoördinator voor 1ste en 2de Bachelor studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

0498/80.60.81

marlies@depraktijkternat.be

Noémie Berger

Logopediste

Noémie Berger - Logopediste - De Praktijk Ternat

Noémie Berger is als logopediste, afgestudeerd in de Bachelor logopedie en audiologie – afstudeerrichting logopedie aan de hogeschool van Gent. Na haar opleiding heeft ze zich verder toegelegd op taalontwikkelingsstoornissen, vloeiendheidsstoornissen, articulatie- en spraakstoornissen. In 2014 behaalde ze ook het een diploma als Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de HUB-KAHO te Brussel. Noémie is naast de praktijk Ternat ook werkzaam in een logopedische groepspraktijk te Halle en in het revalidatiecentrum De Poolster in Sint-Agatha-Berchem.

Bijkomende gevolgde cursussen - studiedagen - workshops

Opleiding tot stottertherapeute – AAS Gent - 2017

0497/73.33.78

noemie@depraktijkternat.be

Isa Van der Meulen

Kinesitherapeute

Isa Van der Meulen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0497/25.47.51

isa@depraktijkternat.be

Maud Van Den Abbeele

Zwangerschaps & Mama-baby Yoga & Mama beweegt

Maud Van Den Abbeele - Yin Yoga, Zwangerschapsyoga en Mama-baby Yoga - De Praktijk Ternat

0473/76.92.70

mamabeweegt@depraktijkternat.be

Anke Verhulst

Hipnobirthing & Mama beweegt

Anke Verhulst - Hipnobirthing - De Praktijk Ternat

0494/87.89.66

mamabeweegt@depraktijkternat.beEllen Roosens

Kine en bekkenbodemreeducatie

Ellen roosens - Kine en bekkenbodemreeducatie - De Praktijk Ternat

0472/89.41.23

ellen@depraktijkternat.be

Lincy Matthys

Kinesitherapeute

Marlies Verburggen - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0477/45.83.66

lincy@depraktijkternat.be

Laurien Decamps

Ergotherapeute

Laurien Decamps - Kinesitherapeute - De Praktijk Ternat

0494/45.00.95

laurien-ergo@depraktijkternat.beJean Vandersmissen

Bewust Verbonden Ademen en Live The Connection

Jean Vandersmissen - Lachyoga en 'The Love Method - De Praktijk Ternat

Na een rijk gevuld studenten-, professioneel (architect)- en vrijetijdsleven, kwam ik in 2014 in een Burn-out en een depressie terecht. Dit werd uiteindelijk een cadeau. Na een verblijf van 5 weken in een Ayurvedische kliniek (hollistische geneeswijze) in India, ontdekte ik mijn missie. “Connectie” met alles wat leeft en me omringt. Toen heb ik ook besloten om mezelf en andere mensen te helpen. Dit door liefdevol te leven met zichzelf, met hun omgeving en met wat er in hun leven gebeurt. Ik ben zowel “lachyoga”, “bewust verbonden ademen”, “PSYCH-K®” als “Live The Connection” heel intensief gaan beoefenen. Ook heb ik talrijke workshops gevolgd waardoor ik erkend ben om deze disciplines te faciliteren met anderen.

0476/86.07.39

jvdsmissen58@gmail.com

Laura Taelemans

Kinderyoga

Laura Taelemans - Kinderyoga - De Praktijk Ternat

0475/65.78.98

laura@depraktijkternat.be

Nora Van den Bossche

Kinderpsycholoog

0474/98.47.72

nora@depraktijkternat.be

Naomi Vanderheyden

Kinesitherapeute

Burn-out coach - De Praktijk Ternat

0474/67.36.35

naomi@depraktijkternat.be

Eveline Buyse

Psycholoog Kinderwens en perinataal verlies

0485/99.40.57

eveline@depraktijkternat.be

Nathalie Verlinden

Ergotherapeute

Ergotherapeute - Seniorengym - De Praktijk Ternat

Nathalie is in 2007 als ergotherapeute, afgestudeerd in bachelor Ergotherapie aan de EHSAL te Brussel. In 2011 behaalde ze haar banaba Zorgmanagment aan de Erasmus hogeschool te Jette. Hiernaast volgde Nathalie in 2017 de specialisatie Ergotherapie bij personen met dementie en hun mantelzorger aan de Arteveldehogeschool te Gent. 
Nathalie is naast de praktijk Ternat ook werkzaam in de praktijk Ergopajot te Sint-Kwintens-Lennik

0498/31.94.59

nathalie-ergo@depraktijkternat.be

Tarieven kinesitherapie & logopedie

Als geconventioneerde therapeuten, worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.

Nieuws

Alle nieuwsberichten, foto's en filmpjes kan u hier terugvinden. Wil je op de hoogte blijven van het meest recente nieuws ? Volg dan De Praktijk Ternat op Facebook

Berichten

Evenementen

Contact

Hieronder vindt u ons adres en contactgegevens. Heb je nog vragen aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.